АЛЮЗІЇ ЯК РІЗНОВИД ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ (на матеріалі роману «Місто» Валер’яна Підмогильного)

Main Article Content

Яна КУРБАЛА

Abstract

У статті проаналізовані особливості функціонування алюзій як різновиду інтертекстуальності. Об’єктом до- слідження став роман «Місто» Валер’яна Підмогильного. З’ясовано, що у творі наявні 48 алюзій різних типів. Автор найчастіше покликається на прототексти літературного (15 одиниць), фольклорно-міфологічного (9 одиниць) й тео- логічного (8 одиниць) походження, а також посилається на авторитет філософів (7 одиниць) та суспільно-політичних діячів (8 одиниць). Пріоритетними в романі є біблійні та літературні джерела. З’ясовано, що функціональне наванта- ження алюзій залежить від їх типу й джерела запозичення. У романі «Місто» В. Підмогильного алюзійні елементи найчастіше виконують метатекстову та референтивну функцію, автор реалізує їх із повчальною, характеротворчою та пізнавальною метою

Article Details

Section
Статті

References

Біловус Л. Теорія інтертекстуальності: становлення понять,

термінів, систематика / Л. Біловус. – Тернопіль : Видавець Стародубець, 2003. – 36 с.

Зборовська Н. Код української літератури : проект психоісторії

новітньої української літератури / Н. Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – 502 с.

Лущій С. Український Любий друг? (В. Підмогильний

«Місто») / С. Лущій // Слово і час. – 1998. – № 7. – С. 54–57.

Мудрість народна. Єврейські прислів’я та приказки / Упор. та вст. сл. Г. Полянкер, переклад Г. Шнайдерман. – Київ : Дніпро, 1990. – 255 с.

Підмогильний В. Оповідання. Повість. Романи / Валер’ян

Підмогильний. – Київ : Наук. думка, 1991. – 800 с.

Повість минулих літ : літопис / переказ В. Близнеця ; худ.

Г. Якутович. – Київ : Веселка, 1982. – 226 с.

Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи : міжтекстові та

міжсуб’єктні реляції української драми : монографія / Мар’яна

Шаповал. – Київ : Автограф, 2009. – 352 с.

Шевельов Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Ю. Шевельов ; упоряд.

І. Дзюба – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. –Кн. ІІ : Літературознавство. –2008. –1151с.

Ярема О. Типологія і функції алюзій / О. Б. Ярема //

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – №12. – С. 111 –113.