ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ІРОНІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Main Article Content

Інна ТКАЛИЧ

Abstract

Стаття присвячена аналізу художньої специфіки іронії в українській літературі 20-х років ХХ століття. На думку автора, іронія у системі модусів займає помітне місце і передбачає значну варіативність: від трагічної до романтичної. У комплексі модифікацій специфічної цілісності творів мистецтва ці види іронії мають полярні позиції, де рівновага внутрішнього Я хитається між романтичним самоствердженням суб’єкта і трагічним самозапереченням. Свідченням цього є романи Д. Бузька, М. Йогансена, М. Мо- гилянського, В. Підмогильного, М. Скрипника, О. Слісаренка, М. Хвильового, Гео Шкурупія, Ю. Шпола, Ю. Яновського. Забарвлена трагічними тонами іронія давала змогу україн- ським письменникам художньо відтворити світ у його розмаїтті; позбавляла догматичної вузькості мислення, однобічності, фанатизму. Вітаїстична ж – утверджувала віру в життя, прагнення до позитивних змін, породжувала енергію духовного й інтелектуального поступу. Життєствердну іронію виявлено у тексах Ю. Яновського, Д. Бузька, трагічну – у творах В. Підмогильного, М. Могилянського. Поєднання обох типів дослідниця простежила у романах М. Хвильового, Г. Шкурупія.

Article Details

Section
Статті

References

Бернадська Н. І. Український роман: теоретичні проблеми і

жанрова еволюція: Монографія / Н. І. Бернадська. – Київ : Академвидав, 2004. – 368 с.

Бузько „Голяндія”. Зауваження редакції до рецензій, що їх

видрукувано в „Чит.-Рец.” № 4 // Читач-рецензент. – 1930. – № 5. – С. 12-13.

Бузько Д. Чайка ; Голяндія : романи / Дмитрий Бузько. –

Київ : Дніпро, 1991. – 392 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная

феноменология / Э. Гуссерль // Вопросы философии. – 1992. –№ 7. – С. 136–176.

Кавун Л. “М’ятежні” романтики вітаїзму : проза ВАПЛІТЕ

[Монографія] /Л.І. Кавун. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 328 с.

Кавун Л. „Романтика вітаїзму” як світобачення / Кавун Л. //

Вісник Черкаського університету. – Серія Філологічні науки. –

Випуск 159. – Черкаси, 2009.– С. 5–14.

Казанова Ю. Трагічна іронія у модерністському дискурсі /

Ю. Казанова // Літературознавчі студії. – Випуск 20. – Київ : ВПЦ „Київський університет”, 2008. – С.226–230.

Мирча Э. Миф о вечном возвращении [Електронний ресурс] /

Э. Мирча; Перевод Е.Морозовой и Е.Мурашкинцевой/ http://nz-biblio.narod.ru/html/eliade1/index.htm.

Пигулевский В. О. Ирония и вымысел: от романтизма к постмодернизму/В. О. Пигулевский. – Ростов-на-Дону : Фолиант, 2002. – 418 с.

Підмогильний В. П. Оповідання. Повість. Роман / Валеріан

Підмогильний. – Київ : Наук. думка, 1991. – 800 с.

Піскун О. Письменник і тоталітаризм. Психоаналітична

інтерпретація прози Тодося Осьмачки / О. Ю. Піскун. – Черкаси, 2010. – 262 с.

Сабадош Г. Тема мистецтва в романі «Голяндія» Д. Бузька //

Галина Сабадош. – Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 2 (30). – 2013. – 138-142.

Струць Р. Різновиди іронії / Р. Струць // Наукові записки

національного університету „Києво-Могилянська академія”. – Т. 4. –Філологія. – Київ : Вид. дім „KM Academia”, 1998. – С. 37–42.

Тюпа В.И. Художественный дискурс (Введение в теорию

литературы). / В.И. Тюпа. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – 80 с.

Фрай Н. Анатомия критики /Пер. с англ. А.С.Козлова и

В.Т. Олейника /Н. Фрай // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ веков. Трактаты, статьи, эссе. – М. : Изд-во Моск-го ун-та, 1987. – С. 232–263.

Хвильовий М. Вибрані твори / Упоряд., автор передм.

Р. Мельників. – Київ : Смолоскип, 2011. – 1038 с.

Шкурупій Гео. Жанна батальйонерка [Електронний ресурс] /

Гео Шкурупій // Сучасність. – 1982. – № 1–2. – С. 38–81; № 3. –С. 8–48; № 4–5. – С. 11–35; № 6. – С. 11–31. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com/ Література/ Гео-Шкурупій/56499-1/ Жанна-батальйонерка/.

Яновський Ю. Чотири шаблі: оповідання, есеї, романи /

Ю. І. Яновський. – Харків: Фоліо, 2013. – 572 с.