УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР 1920-х І ЛІТЕРАТУРА: ГРАНІ ВЗАЄМОДІЇ

Main Article Content

Людмила СКОРИНА

Abstract

У статті головна увага зосереджується на взаємозв’язках театру й літератури 20-х рр. ХХ століття. У процесі дослідження виявлено такі форми впливу театральних феноменів на українське письменство: присвячування творів театральним діячам; згадки у творах про окремі постановки, акторів та режисерів; осмислення у літературних творах проблематики, пов’язаної з театральними реаліями. У літературі «Розстріляного Відродження» виявлено 8 «театральних» присвят, адресатами яких були Марія Заньковецька, Євген Коханенко, Любов Гаккебуш, Амвросій Бучма й Наталя Ужвій; поява цих дедикацій мотивується прагненням висловити повагу до мистецького таланту адресатів, дружніми стосунками тощо. Театральні алюзії й ремінісценції фігурують у творах М.Хвильового, М.Зерова, П.Филиповича (згадуються актори мистецького об’єднання «Березіль» на чолі з Лесем Курбасом, постановка Б.Глаголіна в театрі «Муссурі», а також «Саломея» О.Вайлда на сцені театру Соловцова).

Article Details

Section
Статті

References

Безсмертні : збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і

М. Драй-Хмару / ред. текстів та примітки М. Ореста. – Мюнхен : Ін-т літ. ім. М. Ореста, 1963. – 334 с.

Брюховецька Л. Життя оперети «Мікадо» Артура Салівана /

Лариса Брюховецька [Електрон. документ] // Кіно-театр. – 2010. – №4. – Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.

php?id=1038.

Брюховецький В. Микола Зеров: [літ.-критич. нарис] /

В. Брюховецький. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 309 с.

Вишня Остап (Губенко Павло Михайлович). Твори: В 4 т. /

Редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін. – Київ : Дніпро, 1988. – Т. 2: Усмішки, фейлетони, гуморески, 1925-1933 / Підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. Ю. І. Цеков; відп. ред. А. А. Дімаров. – 461с.

Гаккебуш Л. Листи до І.Дніпровського / Любов Гаккебуш //

ЦДАМЛМ України. – Ф.144. – Оп.1. – Од.зб.218.

Дніпровський І. Яблуневий полон. Вибрані твори / Іван

Дніпровський. – Київ : Дніпро, 1985. – 359 с.

Жигун С. Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі

української прози 20-х років ХХ ст.) / Сніжана Жигун [Електрон. документ] // Питання літературознавства. – Вип. 77. – 2009. – С.131. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/

/18435/16-Zhygun.pdf?sequence=1.

Зеров М. Твори: у 2 т. / М. Зеров. – Київ : Дніпро, 1990 –

Т.1 : Поезії. Переклади. – 842 с.

Кисельов Й. Іван Дніпровський / Йосип Кисельов //

Драматурги України. Літературні портрети. – Київ : Дніпро, 1967. – С. 293-317.

Клен Ю. Спогади про неокласиків / Юрій Клен. – Мюнхен :

Видавнича спілка, 1947. – 48 с.

Козирєва Н. Сміхова культура в інтелектуальній прозі

М. Хвильового [Електрон. документ] / Н.В. Козирєва // Вісник

Харківського національного педагогічного університету імені

Г.С. Сковороди. Філософія. – 2015. – Вип. 44. – С. 148-157. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2015_44_17.pdf.

Косинка Г. Заквітчаний сон: Оповідання, спогади про Григорія Косинку / Григорій Косинка, упор. і прим. Т.М.Мороз-Стрілець. – Київ : Веселка, 1991. – 287 с.

Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників –

документи / За заг. ред. В.Ревуцького. – Балтимор-Торонто :

«Смолоскип», 1989. – 1016 с.

М.Б. Актеры в «Яблуневом полоне» / М.Б. // Театр. Клуб.

Кино. – 1928. – №30. – С.7.

Муслієнко О. Ідеологема «світ-театр» у семіосфері абсурду

Миколи Хвильового («Лілюлі») [Текст] / Олена Муслієнко //

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 44, Ч. 1. – С. 281-290.

Семенко М. Вибрані твори / Михайль Семенко. – Київ :

Держлітвидав, 1936. – 145 с.

Семенко М. Вибрані твори / Михайль Семенко; [упор.

А. Біла]. – Київ : Смолоскип, 2010. – 687 с.

Тичина П. Зібрання творів : у 12 т. / П. Г. Тичина; упорядк.

О.І. Кудіна; ред. О.Т. Гончар. – Київ : Наукова думка, 1983 –. – Т. 1 : Поезії : 1906-1934. – 736 с.

Филипович П. Поезії. Переклади / Павло Филипович;

[упоряд., передм. В.Т.Поліщука]. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 256 с.

Фільова Т. Театральна діяльність Б. Глаголіна в Харкові :

авангардні пошуки 1917–1926 рр. [Електрон. документ] /

Т. В. Фільова // Культура України. – 2013. – Вип. 40. – С. 209-217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2013_40_28.pdf.

Хвильовий М. Твори : у 2 т. / Микола Хвильовий; [упоряд.

М.Г.Жулинського, П.І. Майдаченка; передм. М. Г.Жулинського]. – Київ : Дніпро, 1990 –.– Т. 1 : Поезія. Оповідання. Новели. Повісті. – 650 с.

Хвильовий М. Твори : в 5 т. / Микола Хвильовий. – Нью-

Йорк: Слово, Смолоскип, 1983 –.– Т. 4.– С. 322 – 330.

Черкашин Р. Ми – березільці: театральні спогади-роздуми /

Роман Черкашин, Юлія Фоміна; упоряд. В. Собіянський ; передм. Н. Єрмакова. – Б. м. : АКТА, 2008. – 336 с.

Церна Г. Творча інтерпретація «вічних» образів в українській

літературі 1920-х рр. [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Церна Ганна Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2001. – 19 с.

Цодоков Е. Опера Штрауса «Саломея» [Электрон. документ] /

Е.Цодоков. – Режим доступа : http://www.belcanto.ru/salome.html.