ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КУЛІША (на матеріалі п'єс «97» і «Народний Малахій»)

Main Article Content

Лідія ДОЛЕЦЬКА

Abstract

У статті проаналізована специфіка інтерпретації християнських мотивів та образів у драматургії М. Куліша. Об’єктом дослідження стали п’єси «97» і «Народний Малахій». Досліджено біблійні образи, сюжети, цитати з Біблії, які письменник використовував майстерно вплітаючи у канву драматичних текстів.

Article Details

Section
Статті

References

Кузякіна Н. Драматург М. Куліш / Н. Кузякіна. – Київ : Рад.

письменник, 1962. –204 с.

Куліш М. Твори: у 2 т. / М. Куліш. – Київ : Дніпро, 1990. –

Т.1 [Упоряд., підгот. текстів, комент. Л. С. Танюка]. – 506 с. ; Ліберт Є. Драматургія Миколи Куліша: інтерпретації біблійного тексту : автореф. дис.... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ліберт Є.; Нац. ун-т «Києво Могилян. акад.». – Київ, 2011. – 20 с.

Лисенко І. Поетика драматургії Миколи Куліша 1927 – 1932 років: дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Лисенко Інна Миколаївна; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 218 с.

Мукан В. Біблійні мотиви у «драмі абсурду» Миколи Куліша

(на матеріалі п’єси «Народний Малахій») / В. Мукан. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/lit_

st/39-2/27.pdf. – Дата звернення: 23. 07. 2017.

Плахтій Т. Поетика драм Миколи Куліша: традиції та новаторство / Т. Плахтій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrlit.

net/lib/plahtiy/1.html. – Дата звернення: 23. 07. 2017.

Працьовитий В. Український національний характер у драматургії Миколи Куліша / В. Працьовитий. – Львів : Світ, 1998. – 182 с.

Скорина Л. Інтертекстеми як засіб сатиричного викриття міщанства в комедії Миколи Куліша «Отак загинув Гуска» / Л. Скорина // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : зб. наук.пр. Вип. 13 – 14 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – С.27-40.

Скорина Л. Християнський і фольклорний коди „колгоспної

трагедії” М. Куліша «Прощай, село» / Л. Скорина // Вісник

Черкаського університету : [зб. наук.ст.]. Вип. 118 Серія

Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Черкаський

нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. –Черкаси : Видавництво ЧНУ

ім. Б. Хмельницького, 2007. – С.115 – 123.