МАЙСТЕРНІСТЬ ЗМАЛЮВАННЯ АНТИТЕТИЧНИХ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ АЛЕССАНДРО БАРІККО «ШОВК»

Main Article Content

Наталя КОВАЛЬ

Abstract

У статті проаналізовано засоби творення жіночих образів-персонажів у романі Алессандро Барікко «Шовк». Осно- вна характеристика тексту італійського письменника – лаконічність. Відповідно, й персонажі роману змальовані лише кількома легкими штрихами. Що, втім, не заважає їм бути надзвичайно виразними. У статті розглянуто образи двох героїнь. Це Елен, дружина головного героя Ерве Жонкура, і незнайомка, яку Ерве зустрів під час поїздки до Японії. Художні деталі, до яких вдається автор, дозволяють побачити в цих образах дві особистості, що є різко контрастними. При цьому письменник представляє читачеві двох героїнь за допомогою зорових, слухових і дотикових образів. Автор зовсім нічого не говорить про риси обличчя Елен, водночас «обличчя молоденької дівчини» й очі, що «не мали східного розрізу» – наскрізні деталі, які неодноразово повторюються упродовж твору для опису невідомої жінки. В описі зовнішнього вигляду Елен і незнайомки контраст створюється і за допомогою кольорів: чорний протиставляється яскравим червоному й помаранчевому. Велику роль у творенні жіночих постатей роману відіграють звукові образи. Елен «мала чудовий голос», натомість незнайомку з Японії Ерве Жонкур жодного разу не чув. Дотикові образи пов’язані з образом незнайомки, яка від початку поводиться як спокусниця. Алессандро Барікко майстерно використовує різноманітні за способом сприйняття деталі, щоб підкреслити анти- тетичність змальовуваних жіночих образів.

Article Details

Section
Статті

References

Логовик Е. В. Общая характеристика каузативных конструкций в итальянском языке (на материале романа Алессандро Барикко «Шелк») / Е. В. Логовик // Сборник работ 62-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета. – Минск, 17–20 мая 2005 г. :

В 3 частях. – Часть II. – БГУ, 2005. – С. 183–186.

Котлярова Н. Інтертекстуальність роману Алессандро

Барікко «Шовк» та її відтворення українською, російською й англійською мовами [Електронний ресурс] / Н. Котлярова // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 2. – С. 206–217. – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_2_24

Котлярова Н. К. Особливості відтворення власних назв та

слів-реалій у перекладах роману Алессандро Барікко «Шовк» / Н. К. Котлярова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : збірник наукових праць. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 107–110.

Кочеткова А. О. Особливості метафорики Алессандро Барікко. / А. О. Кочеткова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. – Вип. 26. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 362–367.

Хоменко В. В. Ґендерна проблематика в контексті улюблених

бестселерів // Науковий вісник Миколаївського державного

університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Вип. 4.11. Філологічні науки / ред.: В. Д. Будак, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 291–295.

Котлярова Н. К. Відтворення музикальності художньої прози

Алессандра Барікко українською та російською мовами (на матеріалі оригіналу та перекладів роману «Шовк») // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. Вип. 10. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – С. 323–332.

Канова Г. Інтермедіальне декодування роману А. Барікко «Шовк» [Електронний ресурс] / Г. Канова // Питання літературознавства. – 2012. – Вип. 86. – С. 207–214. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pl_2012_86_26

Барікко А. Шовк / А. Барікко // Всесвіт. – 2010. – № 5–6. –

С. 39–77.

Керлот Х. Э. Словарь символов. – Москва : REFL-book, 1994. –

с