ТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОВІСТІ «МОСКАЛИЦЯ» МАРІЇ МАТІОС

Main Article Content

Оксана ВЕРТИПОРОХ

Abstract

У студії проаналізовано творчий доробок сучасної української письменниці Марії Матіос крізь призму текстуального аналізу. Використовуючи інтерпретативну методику Ролана Барта, здійснено спробу відчитати повість «Москалиця» письменниці з позицій вихідних конотативних значень, вкладених у підтекст твору. Розглянуто символічне контекстуальне значення кожної лексії. У висновках акцентується на змінній смисловій парадигмі тексту унаслідок альтернативного підходу до розуміння і тлумачення повісті.

Article Details

Section
Статті

References

Матіос М. Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора

Колумба: видання друге / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 64 + 48 с.

Баран Є. Читацький щоденник – 2005 / Євген Баран. –

Тернопіль : СорокА, 2006. – 102 с.

Харчук Р. Марія Матіос: між традицією і стилізацією //

Харчук Р. Сучасна українська проза : Постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – Київ : ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

Барт Р. Текстуальний аналіз / Ролан Барт / Слово. Знак.

Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів, 1996. – С. 497 – 521.

Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. –

Київ : Либідь, 2002. – 662 с.

Жайворонок В. Знаки української етнокультури /

В. Жайворонок. – Київ : вид-во «Довіра», 2007. – 703 с.

Івановська О. П. Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. філол. наук : спец. 10.01.07

«Фольклористика» / О. П. Івановська. – Київ, 2007. – 28 с.

Потапенко О. І. Словник символів / [Електронний ресурс] /

О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко та ін. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/symbol.htm. – Назва з екрана.

Трессидер Дж. Словарь символов / Дж. Трессидер. – М.,

– 448 с.

Керлот Х. Э. Словарь символов / Х. Э.Керлот – М. : REFLbook,

– 608 с.